Mūsu mērķis

Latvijas Neatkarīgo Mežizstrādātāju Asociācija (LNMA) ir sabiedriska organizācija, kuras darbības mērķis ir pārstāvēt mežizstrādes, apaļkoksnes pārvadājumu, meža šķeldas ražošanas pakalpojumu un ar šīm nozarēm saistīto uzņēmumu intereses, kā arī aizstāvēt biedru tiesības valsts institūcijās, pārstāvniecībās Latvijā un ārpus tās robežām.

LNMA, jau kopš tās dibināšanas brīža, ir stratēģisks partneris komunikācijā starp dažādu mežsaimniecisko pakalpojumu sniedzējiem, šo pakalpojumu pircējiem un valsts institūcijām.

LNMA darbības uzdevumi:

  • apvienot Latvijas mežizstrādātājus un ar mežizstrādi saistīto pakalpojumu sniedzējus;
  • veicināt profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu un pieredzes apmaiņu;
  • rūpēties par mežizstrādes un ar to saistīto pakalpojumu profesijas prestižu un tiesisko aizsardzību;
  • konsultēt LNMA biedrus profesionālās darbības jomās;
  • realizēt tās biedru pašpārvaldes funkcijas;
  • izstrādāt un iesniegt likumdevējiem, padomēm un citiem dienestiem rekomendācijas un priekšlikumus mežizstrādes un ar to saistīto pakalpojumu likumdošanas, valsts un privāto mežu apsaimniekošanas, tirdzniecības jomās.

LNMA ir Latvijas Kokrūpniecības federācijas biedrs

LKF pamatuzdevums ir nodrošināt Latvijas kokrūpniecības interešu starptautisku pārstāvniecību, kā arī asociāciju darbības attīstīšanu un koordinēšanu. Latvijas Ko
krūpniecības federācija iestājas par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu un tādas koksnes pārstrādi, kas izaudzēt
a un iegūta ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus un labo praksi.

Organizācijas mērķi ir veicināt Latvijas meža nozares attīstību sadarbībā ar ieinteresētajām institūcijām, veidot ilgtspējīgu, stabilu ekonomisko vidi meža nozares uzņēmumu attīstībai un konkurētspējas paaugstināšanai.

LNMA valde

Andis Araks

Valdes priekšsēdētājs
Tel. 29133433

Ivo Sloka

Valdes loceklis
Tel. 29452231
E-pasts: [email protected]

Andris Kalnozols

Valdes loceklis
Tel. 29123246
E-pasts: [email protected]

Guntars Reinfelds

Valdes loceklis
Tel. 29194219
E-pasts: [email protected]

Aldis Stūriška

Valdes loceklis
Tel. 29421759
E-pasts: [email protected]

LNMA struktūra

LNMA augstākā lēmējinstitūcija ir biedru kopsapulce, kura var tikt sasaukta ne retāk kā reizi gadā.

LNMA pastāvīgi funkcionējošā vadības institūcija ir valde. LNMA valdi ievēl biedru kopsapulce uz vienu gadu un tā sastāv no valdes priekšsēdētāja un četriem valdes locekļiem. Tā tiek sasaukta ne retāk kā reizi gadā.

LNMA darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru kopsapulce uz vienu gadu. Revidents veic revīziju biedru kopsapulces noteiktajos termiņos.

LNMA izpilddirektoru ievēl un atsauc biedru kopsapulce. LNMA izpilddirektors savu pilnvaru robežās pārstāv LNMA intereses valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī nozarei saistošās uzņēmējsabiedrībās, koordinē biedru savstarpējo sadarbību, sadarbojas ar dažādām Latvijas un citu valstu meža organizācijām, kā arī citu nozaru asociācijām. Izpilddirektors aktīvi piedalās LNMA darbībā, piedāvā savu redzējumu un problēmu risinājumu LNMA biedriem, kā arī veic citus LNMA valdes sēdēs dotos uzdevumus. 

Lai risinātu biedriem aktuālos jautājumus, LNMA tiek veidotas darba grupas, kas sniedz savu redzējumu nozares problēmu un izaicinājumu risināšanā.